Виховна робота

Трагедія ЧАЕС

       26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. 350 тисяч жителів прилеглих районів було евакуйовано із зараженої території, 30 співробітників АЕС загинули в результаті вибуху, або від гострої променевої хвороби протягом кількох місяців, приблизно 600 тисяч людей, які ліквідовували наслідки катастрофи, отримали серйозні дози опромінення.

      У 2019 році 33-тя річниця найбільшої катастрофи  за всю історію атомної енергетики. У закладах загальної середньої освіти Міжгірщини пройшли виховні заходи приурочені до цієї трагічної події.

      

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ HAКАЗ № 641 від 16 червня 2015 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

HAКАЗ

№ 641 від 16 червня 2015 року

 

Про затвердження Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей
і молоді та методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання y
загальноосвітніх навчальних закладах

 

                 Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2015 протокол № 3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді" та від 28.05.2015 протокол № 5/5-2 "Про Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що додається.

2. Затвердити Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що додаються.

3. Затвердити методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються.

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.), департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), забезпечити оприлюднення Концепції, Заходів та методичних рекомендацій на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, підприємствам, установам та організаціям, які віднесені до сфери управління Міністерства, визначені відповідальними виконавцями Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді забезпечити необхідні умови щодо реалізації Заходів.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Міністр                                                                                С. М. Квіт

 

 

                                                                                                                                                                  ДОДАТОК
                                                                                                                                                                  до наказу Міністерства освіти і науки України
                                                                                                                                                                 від 16.06.2015 р. № 641

 

КОНЦЕПЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

ВСТУП

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.

Серед них Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорозьке, Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Павла Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна та інші українські визвольні проекти. На особливу увагу заслуговує формування української політичної культури в часи Речі Посполитої та Австро-Угорщини, нове осмислення ролі Кримського Ханату як держави кримськотатарського народу, включно з тривалим воєнним протистоянням і плідною військовою та культурною співпрацею.

Особливого значення набуває ознайомлення з історією героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності та ін.

Важливим завданням є розгляд порівняльно-історичних відомостей про переривання державності в інших європейських країнах, які сьогодні представлені потужними європейськими націями. Спеціального розгляду потребують історичні обставини, що призводять до переривання державницької традиції.

Разом із тим, національно-патріотичне виховання не повинно прищеплювати ідеї культурного імперіалізму, тобто способу споглядання світу лише очима власної культури. Ця Концепція виходить з ідеї об’єднання різних народів, національних та етнічних груп, які проживають на території України, довкола ідеї української державності, українського громадянства, що виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній всебічний соціальний та культурний розвиток. Українська держава заперечує будь-які форми дискримінації, підтримуючи всі мови і культури, що зазнали такої дискримінації в часи колоніальної залежності України.

На жаль, до сьогодні українська освіта не мала переконливої і позитивної традиції, досвіду щодо виховання патріотизму в дітей та молоді, у попередні часи боялися взагалі терміну “національний”, а “патріотичне виховання” сприймали винятково в етнонародному або неорадянському вимірі.

Протягом останніх десятиліть було розроблено низку концепцій:

 • Концепція національної системи виховання (1996);
 • Концепція національно-патріотичного виховання (2009);
 • Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр.;
 • Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (2012).

Проте жодна з них не була розгорнута і не втілилася в конкретні кроки з реалізації через зміну векторів розвитку держави і, відповідно, освітньої політики, через різні уявлення правлячих еліт на ідеологію і напрями розвитку освіти.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

 • повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);
 • участь у громадсько-політичному житті країни;
 • повага до прав людини;
 • верховенство права;
 • толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;
 • рівність всіх перед законом;
 • готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Відтак, враховуючи всі обставини, виникає гостра потреба у розробленні концепції, яка б визначала нову стратегію цілеспрямованого і ефективного процесу виховання суб’єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота України.

1. Мета та завдання національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовленнєвої культури;
 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

2. Принципи патріотичного виховання

Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що відображають його специфіку. Серед них:

 • принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
 • принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;
 • принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської;
 • принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;
 • принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;
 • принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.

3. Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та молоді

3.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді:

 • підготовка нормативно-правових документів з питань національно-патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства;
 • розроблення державних і громадських заходів з інформаційної безпеки, спрямованих на запобігання негативним наслідкам впливу інформаційної війни;
 • розроблення порядку державного фінансування заходів, спрямованих і на національно-патріотичне виховання молодих людей;
 • підготовка комплексної програми військово-патріотичного виховання та нормативно-методичного забезпечення її реалізації з метою виховання здорового підростаючого покоління, готового захищати національні інтереси та територіальну цілісність України;
 • вироблення науково-теоретичних і методичних засад патріотичного виховання молоді: включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів (через світову історію можна показати, як державність поновлювали інші народи, зокрема чехи та поляки; через зарубіжну літературу показати, як ці народи утверджували свою ідентичність; через дисципліни природничо-наукового циклу розкрити здобутки українців у науці і техніці, якими слід пишатися тощо, бо тільки цілісна і системна картина гарантуватиме осягнення мети Концепції);
 • вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень;
 • забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку фізичного і морального здорової, патріотично налаштованої зростаючої особистості.

3.2.Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання:

 • проведення заходів спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в закладах системи освіти, культури, спорту;
 • підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;
 • створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки професійної й самодіяльної творчості;
 • активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;
 • залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;
 • сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;
 • налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація готовності до вибору військових професій;
 • сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів патріотичного виховання та інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне виховання молоді;
 • активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);
 • удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту.

3.3. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством:

 • активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;
 • організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
 • долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання;
 • посилення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади стосовно національно-патріотичного виховання молоді.

3.4. Інформаційне забезпечення національно - патріотичного виховання дітей та молоді:

 • організація у теле-, радіопрограмах, Інтернет-ресурсах та в друкованій пресі постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій; підтримка україномовних молодіжних засобів масової інформації;
 • запобігання пропаганді в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що суперечать загальнолюдським та національним духовним цінностям, заперечують суверенність Української держави;
 • виробництво кіно - і відеофільмів, підтримка видання науково-популярної, наукової, художньої літератури національно-патріотичного спрямування;
 • підготовка інформаційної та науково-популярної літератури для батьків з питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї; висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду родинного виховання;
 • здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація розсекречених архівних документів, видання історичної науково-популярної літератури, довідкових матеріалів про здобутки України за роки незалежності, книг патріотичної спрямованості.

Процес патріотичного виховання дітей і молоді повинен мати випереджувальний характер, відповідати віковим і сенситивним періодам розвитку дитини та особистісним характеристикам.

Етапи впровадження національно-патріотичного виховання дітей та молоді

На першому етапі (2015 р.) планується:

 • створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • створення Центру патріотичного виховання у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України;
 • створення інформаційного ресурсу, присвяченого цій тематиці;

На другому етапі (2016-2017 рр.) передбачається:

 • розроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді;
 • підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів патріотичного виховання тощо;

На третьому етапі (2018-2019 рр.) забезпечується:

 • проведення моніторингу системи патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування;
 • проведення науково-методичних конференцій, створення банку передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі;
 • аналіз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.

Очікувані результати:

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання очікується:

 • забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;
 • зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;
 • збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;
 • створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;
 • консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

Необхідною умовою втілення Концепції в практику є широке обговорення її положень і завдань, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що будуть актуалізувати порушені цією Концепцією питання і завдання та спонукатимуть до розроблення конкретних заходів з їх реалізації.

 

 

                                                                                                                                                                    ДОДАТОК
                                                                                                                                                                    До Наказу Міністерства освіти і науки України
                                                                                                                                                                    від 16.06.2015 р. № 641

 

Методичні рекомендації
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану – промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від особистого заради досягнення спільної мети; багатомовністю, полірелігійністю. Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в країні.

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів з даної території; необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. В цілому важливим є формування засобами змісту навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.

З огляду на це рекомендуємо:

По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та послуговування  нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України.

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності.

У навчально-виховний процес  мають впроваджуватися форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.

Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, що 40 відсотків від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини здійснює освітнє середовище, в якому вона перебуває. Ця цифра в кожному конкретному випадку шкільної практики варіюється відповідно до особливостей області, школи, класу, його мікрогруп та індивідуальних особливостей самих дітей. Але слід визнати, що поміж інших джерел впливу на становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні заклади та ін.) школа посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї покладається більше, і можливостей перед нею відкривається більше.

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно модернізувати  систему викладання української мови, а саме:

 • у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного режиму;
 • формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, до глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-зображальних засобів;
 • виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею користування;
 • сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті;
 • плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери саме на основі української мови;
 • через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;
 • здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.

Також навчальні заклади мають проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування  толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей за участю психологів, істориків, працівників кримінальної міліції.

Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського  та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді  духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

У контексті зазначеного вище, надаємо методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Початкова школа

Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-учень", "учень-учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.

У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.

У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як ключові є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил.

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Зокрема, під час вивчення розділу «Мова і мовлення» необхідно звертати увагу учнів на багатство і милозвучність української мови, захоплювати дітей її красою, пробуджувати любов до рідного слова, прагнення вивчати українську мову. У 3-4 класах слід пояснювати значення української мови для становлення незалежної самостійної держави України, роль української мови як державної.

Формуючи культуру спілкування, доцільно збагачувати мовлення молодших школярів українськими формами звертання та формулами мовленнєвого етикету, пробуджувати інтерес до походження цих формул, показувати їх зв’язок із національними традиціями і звичаями українців.

У процесі опрацювання правила вживання великої літери у власних назвах варто зосередити увагу учнів на застосуванні цього правила під час запису назви нашої Батьківщини, її столиці, рідного міста чи села, річок, морів, гір та інших географічних назв України. При цьому цінним для патріотичного виховання буде опрацювання текстів про походження цих назв, про красу і неповторність визначних місць України, про історичне минуле нашої країни та її відомих людей (письменників, художників, історичних постатей, спортсменів, акторів, артистів тощо).

Чільне місце на уроках української мови повинно займати використання малих фольклорних форм – загадок, лічилок, мирилок, приказок і прислів’їв, народних прикмет, уривків з казок, дитячих пісень, колискових, щедрівок, колядок, веснянок, закличок тощо. Реалізуючи їх виховний потенціал, варто пояснювати дітям, що багатство і розмаїття народної творчості свідчить про мудрість і талановитість українського народу, а знання і трепетне ставлення до них стане запорукою збереження цього багатства для майбутніх поколінь.

Текстоцентричний принцип навчання української мови створює можливості для використання різноманітних текстів виховного і повчального змісту. Через тексти (аналіз їх змісту) доцільно виховувати в молодших школярів любов до рідного краю і своєї Батьківщини, повагу до національних традицій і символів українського народу, повагу до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій, почуття гордості за відомих людей України, турботливе ставлення до цінностей і надбань нашої країни.

З огляду на зазначене, невід’ємними складниками уроків української мови та літературного читання мають бути виховні бесіди, пізнавальна інформація про Україну, її людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових текстів на патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів патріотичного змісту (наприклад, написання творів про земляків, які прославили рідний кр

ПЛАН РОБОТИ районного методичного об’єднання класних керівників на 2016-2017 навчальний рік

Погоджено

                                                                                                                                                           Завідувач РМК                            Н.Чепара 

 

       ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання класних керівників

на 2016-2017 навчальний рік

 

І. Аналіз діяльності МО за 2015-2016  н.р.

           Реалізація основних завдань і принципів виховання у ЗНЗ району здійснювалася  відповідно до Указу Президента України від 12 червня 2015 року  № 335/2015 «Про заходи щодо  національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказами МОН 06.09.2000 №  434 «Про затвердження положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири  виховання учнів 1 – 11 класів ЗНЗ України», зміст виховання в яких представлено системою цінностей: ціннісне ставлення до себе, до сім'ї, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, до суспільства і держави, 16.06.2015 №641 «Про затвердження  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», листів  МОН 14.08.2008 № 1/9-520 (рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти), 27.11.2014 № 1/9-616 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

          Загальноосвітні навчальні заклади району в  2015 – 2016 навчальному році продовжили роботу над виховною проблемою “Створення ефективного виховного середовища  шляхом тісної співпраці педагогів, батьків та дітей з метою формування всебічно розвиненої особистості учня”, яка знайшла широке відображення в роботі інструктивно–методичних нарад заступників директорів з виховної роботи,  педагогів–організаторів, районному методичному об’єднанні класних керівників, роботі органів учнівського самоврядування.

           Значна увага приділялася питанням формування ціннісних орієнтацій  учнів. Так, у серпні, до початку навчального року відбувся «круглий стіл» за участю заступників директорів з виховної роботи, голів методичних об’єднань класних керівників, педагогів-організаторів та практичних  психологів,  де  розглянуто питання «Формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в системі навчально-виховного процесу».

          У листопаді 2015 року проведено І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»  у трьох номінаціях: «Класний керівник 5-7  класів», «Класний керівник 8-9 класів», «Класний керівник 10-11 класів». Тереля Марина Іллівна, класний керівник 10 класу Майданської ЗОШ І-ІІІ ступенів, посіла ІІІ призове місце у ІІ (обласному) турі конкурсу; Тайстру Світлану Михайлівну, класного керівника 5 класу Лозянської ЗОШ І-ІІ ступенів, Буту Ольгу Василівну, класного керівника 8 класу Верхньостуденівського НВК І-ІІ ступенів, за результатами ІІ (обласного) туру конкурсу нагороджено грамотами департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА. 

 

ІІ. Пріоритетні завдання на 2016-2017 н.р.

 

            У 2016/2017 році одним із складових завдань є впровадження та реалізація Концепції національно – патріотичного виховання дітей, тому методичну роботу з класними керівниками сконцентровано на вихованні  громадянина та патріота України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

             ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки класних керівників. Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

        Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

         Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

-    Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;

-    Диференціація форм роботи за якісним складом, деформалізація форм роботи класних керівників;

-    Дитиноцентричний підхід у роботі класного керівника;

-    Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;-

-    Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

-    Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

-         Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм     роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.                      

          Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

              Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на формування умінь  працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

 

ІІІ. ПЛАН РОБОТИ

ЗАСІДАННЯ I

Тема.  Методичне забезпечення  виховної  роботи  в 2016/2017  н.р.»

Термін проведення: серпень 2016 року

Дата проведення: 25.08.2016

Місце проведення: Міжгірська СЗОШ І-ІІІ ст. ім.А.Волошина.

1.Аналіз роботи методичного об’єднання  в 2015-2016 н.р.

                                                                                  Козак Н.Г., голова МО

2. Про підсумки конкурсу «Класний керівник року».

                                                                                   Юртин М.М., методист РМК

3. Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році.

                                                                                   Юртин ММ., методист РМК

4. Про проведення Першого уроку в 2016-2017 н.р. Методичні рекомендації.

                                                                                   Юртин М.М., методист РМК

5. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.

                                                                                  Юртин М.М., методист РМК

6. Про проведення заходів у ЗНЗ з питань реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

                                                                                     Юртин М.М., методист РМК

7. Визначення основних напрямів роботи  методичного об’єднання на 2016/2017 навчальний рік.

                                                                                        Козак Н.Г, голова МО

ЗАСІДАННЯ IІ

Тема.  Національно-патріотичне виховання школярів у системі роботи освітнього закладу

Термін проведення: січень 2017 року.

Місце проведення: відділ освіти

1.Створення педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання.

                                                                                    Юртин М.М., методист РМК                                                   

2. Зміст  і форми національно-патріотичного виховання.

                                                                                     Юртин М.М.,методист РМК

3. Реалізація національно-патріотичного виховання через проведення спортивно-масових заходів, військово-патріотичних конкурсів («Сокіл» («Джура»), …).

                                                                                    Буцко Я.П., методист РМК

4. Організація та проведення військово-польових зборів для учнів старшої школи.

                                                                                     Чепара В.М., методист РМК

5. Про систему роботи з національно-патріотичного виховання освітнього закладу (з досвіду роботи).

                                                                                     Чуп Н.Ю., класний  керівник Негровецького НВК І-ІІІ ст. ім.В.Росохи

ПЛАН РОБОТИ районного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік

Погоджено

                                                                                                                                                          Завідувач РМК                   Н.М.Чепара

 

ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання заступників директорів

з виховної роботи  на 2016-2017 навчальний рік

 Вступ

До складу районного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи  входить  13 педагогічних працівників.

             З них:     спеціаліст  вищої категорії – 12 чол.;

                             спеціаліст другої  категорії -  1.

        У 2015-2016 н.р. значна увага приділялася питанням формування ціннісних орієнтацій  учнів. Так, у серпні, до початку навчального року відбувся «круглий стіл» за участю заступників директорів з виховної роботи, голів методичних об’єднань класних керівників, педагогів-організаторів та практичних  психологів,  де  розглянуто питання «Формування ціннісних орієнтацій

учнівської молоді в системі навчально-виховного процесу».

         Протягом року проведено 4 наради заступників директорів з виховної роботи,  на яких розглядалися питання:

-         про організацію виховного процесу в закладах освіти в 2015-2016 н.р.; -

-         система роботи класного керівника з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України   № 641 від 16.06.2015 року;

-         про використання державної символіки в закладах освіти;

-         інноваційні виховні системи загальноосвітніх навчальних закладів району: досвід, здобутки, перспективи розвитку.

         Проведено  теоретично-практичний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі Колочавської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, який продемонстрував, що в закладах освіти проводиться значна робота щодо формування ціннісних орієнтирів, створення системи виховної роботи навчального закладу.

Заступниками  директорів  з виховної роботи шкіл району особлива увага  приділялась роботі   шкільних  Рад профілактики  правопорушень серед учнівської молоді, розвитку позашкільної освіти в школах району.

Однак ця робота потребує  постійної уваги з боку керівників шкіл, класних керівників, педагогів-організаторів,  шкільної психологічної та соціальної служб.

У 2016-2017 н.р.  методичне об¢єднання заступників директорів шкіл з виховної роботи продовжить роботу над  проблемою:

«Формування особистісно  орієнтованої системи виховання в навчальних закладах району»

Мета:  Сприяти пошуку нових шляхів, форм, методів становлення системи виховання в  загальноосвітніх навчальних закладах.

Шляхи реалізації даної проблеми:

- впровадження  в практику  роботи інноваційних технологій, проектів, моделей оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями;

 - забезпечення умов для самореалізації особистості;

-  виховання в учнів правової, духовної культури,  формування мовної культури.

 

ЗАСІДАННЯ I

Термін проведення: вересень 2016 р.

Місце проведення: відділ освіти.

Тема.  Методичне забезпечення  виховної  роботи  в 2016/2017  н.р.»

Термін проведення: серпень

Дата проведення: 25.08.2016

Місце проведення: Міжгірська СЗОШ І-ІІІ ст. ім.А.Волошина.

1.Аналіз роботи методичного об’єднання  в 2015-2016 н.р.

                                                                                Петрище О.М., голова  МО

2.  Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році.

                                                                                 Юртин ММ., методист РМК

3. Зміст управлінської діяльності ЗНЗ у забезпеченні національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

                                                                                 Юртин М.М., методист РМК

4. Про проведення Першого уроку в 2016-2017 н.р. Методичні рекомендації.

                                                                                 Юртин М.М., методист РМК

ЗАСІДАННЯ IІ

Школа заступника директора з навчально-виховної роботи.

Термін проведення: листопад 2016 року

Місце проведення: Міжгірська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

 

ЗАСІДАННЯ IІІ

Тема.  Організація роботи профілактики правопорушень серед дітей та молоді  на основі гуманізації освіти

Термін проведення: березень  2017 року

Місце проведення: відділ освіти.

1.     Роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми.

                                                                         Юртин М.М., методист РМК

2.     Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями (з досвіду роботи)

                                                                         Кіс М.В., ЗДВР

                                                                          Репинської  ЗОШ І-ІІІ ст.   

3.     Методичні рекомендації щодо ведення документації Ради профілактики правопорушень.

                                                                         Юртин М.М., методист РМК

                                                               

ЗАСІДАННЯ IV

Підсумкове заняття (Різне)

Термін проведення: травень 2017 року

Місце проведення: відділ освіти

Заходи на підтримку та розвиток учнівського самоврядування

Наш час вимагає присутності  лідерів у всіх сферах нашого життя заради досягнення успіху. Процес виявлення та підготовки людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно починається ще з шкільних років.  Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямованні на активну участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Без сумніву,  чималу роль  у цьому відіграє шкільне самоврядування. Так, минулого тижня у приміщенні районного центру позашкільної освіти було організовано чергові збори лідерів районного учнівського самоврядування.

Для учасників школи лідерів завідувач відділу організаційно-масової роботи РЦПО Марина Курин провела навчання-практикум «Культура добросусідства: від співпраці до примирення в рамках проекту «Схід та Захід разом». Учасники заняття ознайомилися з темою добросусідства в процесі історичного розвитку; розглянули аспект добросусідства з правової точки зору. Учні активно працювали під час заняття, відстоювали свою точку зору, аргументуючи це прикладами з власного спілкування зі своїми сусідами.

Методист РЦПО Марина Гримут ознайомила представників районного учнівського самоврядування з наступними проектами, які рекомендовані до реалізації у 2017 році, а саме: «Майбутнє без насильства», «Патріотична хвиля», «Схід і Захід разом», «Рух лідерів», «Зробимо Україну чистою». У ході активної бесіди лідери вносили власні пропозиції щодо розроблення та оформлення вище зазначених проектів.

  

 

  

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Заходи в літніх мовних таборах, приурочені Міжнародному захисту дітей

У ПИЛИПЕЦЬКІЙ СЗОШ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ  ПРОВЕДЕНО ЗАХОДИ ДО МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ:

ТЕМАТИЧНУ  КНИЖКОВУ ВИСТАВКУ  «НЕХАЙ ЖЕ СТАНЕ ДНЕМ ДИТИНИ У ВСЬОМУ СВІТІ КОЖНИЙ ДЕНЬ!»;

Малюнок на асфальті   «Діти малюють майбутнє»  та «Весь світ у долонях дитини»;

Флешмоб «Хай яскраво сонце світить».

    

 

 

  

************************************************************************************************************************

  ВИХОВАНЦІ  ЛІТНІХ МОВНИХ  ТАБОРІВ  МІЖГІРСЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТ. “RAINBOW” ТА “FREUNDSCHAFT” ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ-МАЛЮНКА НА АСФАЛЬТІ  "УКРАЇНА ОЧИМА ДІТЕЙ", КОНКУРСІ "ІГРОТЕКА". ШАНУВАЛЬНИКИ МУЗИКИ ТА СПІВУ СПІВАЛИ КАРАОКЕ. ПЕРЕМОЖЦІВ НАГОРОДЖЕНО  ПРИЗАМИ. 

      

 

 

********************************************************************************************************                                                 

      ВИХОВАНЦІ   МОВНОГО ТАБОРУ  «BLUESKIES» РЕПИНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ОЗНАЙОМИЛИСЬ   З ТЕМАТИЧНОЮ  ВИСТАВКОЮ    «НЕХАЙ  ЖЕ   СТАНЕ ДНЕМ   ДИТИНИ  У  ВСЬОМУ  СВІТІ КОЖНИЙ  ДЕНЬ»!

 

НАКАЗ "ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ"

НАКАЗ "ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ"

Переглянути

23 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ НА БАЗІ МІЖГІРСЬКОЇ СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР ПРОВЕДЕНО ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ ДІЙСТВО«ГОЛОДНИЙ РІК, ТО 33-Й РІК».

   23 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ НА БАЗІ МІЖГІРСЬКОЇ СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР ПРОВЕДЕНО  ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ  ДІЙСТВО«ГОЛОДНИЙ  РІК, ТО 33-Й РІК».

     ЗАХІД ЗАВЕРШЕНО ВШАНУВАННЯМ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ ХВИЛИНОЮ МОВЧАННЯ.

  

Методичні рекомендації щодо проведення годин класного керівника до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2017 році

Методичні рекомендації щодо проведення годин класного керівника до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2017 році

Переглянути

Лист МОН "Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році"

Лист МОН "Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році"

Переглянути